Plaćanje pristojbe platnom uslugom Sepa izravno terećenje

Hrvatska radiotelevizija je sa 09.02.2019. prešla na platnu uslugu SEPA izravno terećenje.


Pod SEPA izravnim terećenjem podrazumijeva se nacionalna platna usluga u kunama za terećenje transakcijskog računa Platitelja, kada platnu transakciju inicira Primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti  koju je Platitelj dao Primatelju plaćanja.


Suglasnosti koje su Platitelji dali u banci za postojeću uslugu Izravno terećenje sa  09.02.2019. su automatski prenešene primatelju plaćanja/HRT-u, koji će, kao i do sada, inicirati platne transakcije za plaćanje mjesečne pristojbe sukladno novoj SEPA shemi  izravnog terećenja.


Prelazak postojeće usluge izravno terećenje na SEPA izravno terećenje definiran je Dodatkom 3. Nacionalnom planu migracije na SEPU-u koji je usvojio Nacionalni odbor za platni promet i koji je dostupan na internetskim stranicama www.sepa.hr.


Platna usluga SEPA izravno terećenje omogućava Vam povoljnije i jednostavnije plaćanje mjesečne pristojbe ( automatsko provođenje platnog naloga ), bez vođenja brige o datumu dospijeća obaveze, čekanja i gubljenja vremena.


Suglasnost za SEPA osnovno izravno terećenje za plaćanje mjesečne pristojbe možete dati u bilo kojoj poslovnici Zagrebačke banke, počevši od 04.03.2019., neovisno o tome u kojoj banci imate otvoren račun ( HRT sa Zagrebačkom bankom ima sklopljen Ugovor o obavljanju poslova zaprimanja Suglasnosti od Platitelja za SEPA izravna terećenja, u ime i za račun Primatelja plaćanja ).


Davanje nove suglasnosti za SEPA izravno terećenje, kao i izmjenu i opoziv postojeće suglasnosti, možete obaviti i elektroničkim putem na poveznici: www.hrt.hr/pristojba/sepa


U slučaju traženja povrata iznosa transakcije po SEPA izravnom terećenje obraćate se isključivo Vašoj banci.


Suglasnost za SEPA izravno terećenje mogu dati platitelji, korisnici kunskih tekućih ili kunskih žiro računa, otvorenih u jednoj od banaka registriranih za provođenje platne usluge SEPA izravno terećenje.


Popis banaka registriranih za provođenje SDD osnovne sheme ( za potrošače ):


Addiko bank d.d., Agram banka d.d., Croatia banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Hrvatska pošanska banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Karlovačka banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisen bank Austria d.d., Samoborska banka d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d., Zagrebačka banka d.d.


Pri izvršenju SEPA izravnog terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama.


U slučaju potrebe za dodatnom informacijom molimo da nas kontaktirate na broj telefona: 01/634-2634 ili putem e-maila: pristojba@hrt.hr