Pravilnik o postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjerenika/ice za korisnike usluga HRT-a

Zagreb, 29. ožujka 2011.
 
Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o HRT-u („Narodne novine“, br. 137/10.) – (u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u), Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011. donijelo je

                                                P R A V I L N I K
o postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjerenika/ice za  korisnike usluga HRT-a

I. Imenovanje povjerenika/ice za korisnike usluga HRT-a

Članak 1.

(1) Povjerenika/icu za korisnike usluga HRT-a (u daljnjem tekstu: Povjerenik/ica) imenuje Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće) u skladu s odredbama ovog Pravilnika, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

(2) Ista osoba može biti najviše dva puta imenovana za Povjerenika/icu.

(3) Natječaj za izbor Povjerenika/ice se objavljuje u „Narodnim novinama“ te na službenoj internetskoj stranici HRT-a, a medijima u Republici Hrvatskoj šalje se priopćenje o objavi natječaja.

Članak 2.

(1) Za Povjerenika/icu može biti imenovana osoba koja je ugledni intelektualac, priznati umjetnik, stručnjak ili javni djelatnik koji se u javnom životu istaknuo zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i za zaštitu slobode medija i izražavanja.

(2) Povjerenik/ica mora biti hrvatski državljanin, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Povjerenik/ica ne može biti:
1. državni dužnosnik,
2. osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. radnik/ica HRT-a, član/ica Vijeća ili Nadzornog odbora HRT-a,
4. osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora,
5. vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnim osobama iz prethodnog podstavka,
6. osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa.

(4) Povjerenik/ica za vrijeme trajanja mandata ne smije biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode, osim naknade za svoj rad sukladno odredbama ovog Pravilnika, niti posredovati prilikom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.

Članak 3.

(1) Kandidat za Povjerenika/icu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika, a obvezno:
1. Presliku domovnice,
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Životopis,
4. Izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa.

Članak 4.

(1) Prijave na natječaj dostavljaju se Vijeću u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Ako zadnji dan roka pada u subotu, nedjelju, na blagdane ili druge neradne dane, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(2) Za čuvanje prijava i zaštitu podataka do javnog otvaranja, zadužen je i odgovoran tajnik/ica Vijeća.

Članak 5.

(1) Na sjednici Vijeća, koju je predsjednik/ica Vijeća dužan sazvati u roku od pet radnih dana od dana zaključivanja natječaja, otvaraju se pristigle ponude kandidata za Povjerenika/icu i utvrđuje se:
1. jesu li prijave na natječaj pravodobne i potpune
2. ispunjavaju li kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave natječajne uvjete.

(2) Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, Vijeće odbacuje.

(3) Između kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Vijeće može odlukom odrediti kandidate koje će pozvati na sjednicu radi predstavljanja (uži krug).

(4) Sjednica Vijeća na kojoj se otvaraju pristigle prijave na natječaj i utvrđuje ispunjavanje uvjeta natječaja, kao i sjednica Vijeća na kojoj se predstavljaju kandidati, je javna.

(5) Nakon razgovora s kandidatima na sjednici, Vijeće može odlučiti da o kandidatima raspravi na sjednici zatvorenoj za javnost kako bi svaki član/ica Vijeća iznio ocjenu prezentacije pojedinog kandidata.

Članak 6.

(1) O predloženim kandidatima Vijeće glasuje tajno. Imena i prezimena kandidata upisuju se na glasački listić abecednim redom. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem jednog broja ispred prezimena i imena kandidata.

(2) Ako je na glasačkom listiću više od dva kandidata, glasovanje se provodi tako da sustavom eliminacije po krugovima otpadaju kandidati s najmanjim brojem dobivenih glasova. Ako dva ili više kandidata dobiju isti najmanji broj glasova, eliminiraju se svi s tim brojem glasova.

(3) Izabran je kandidat koji je tijekom glasovanja iz stavka 1. i 2. ovog članka, dobio većinu od ukupnog broja članova/ica Vijeća.

(4) U slučaju da nije izabran ni jedan kandidat ili ako zadnja dva kandidata dobiju isti broj glasova, Vijeće donosi odluku o raspisivanju novog natječaja.

II. Djelokrug rada Povjerenika/ice za korisnike usluga HRT-a

Članak 7.

(1) Povjerenik/ica razmatra pritužbe i prijedloge gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a i o tome redovito obavještava Vijeće i glavne urednike/ice.

(2) Povjerenik/ica je dužan voditi evidencije o svim dobivenim pritužbama i prijedlozima.

(3) HRT je dužan na svojim službenim internetskim stranicama, na vidnom mjestu, otvoriti posebnu stranicu Povjerenika/ice i objaviti kontakt Povjerenika/ice, te način na koji gledatelji, slušatelji i drugi korisnici usluga HRT-a mogu kontaktirati s Povjerenikom/icom.

Članak 8.

(1) Povjerenik/ica u svom radu surađuje: s Vijećem, kao i službama HRT-a koje prikupljaju informacije gledatelja, slušatelja i ostalih korisnika usluga HRT-a.

Članak 9.

(1) Povjerenik/ica na svakoj sjednici Vijeća izvještava Vijeće o pritužbama i prijedlozima gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a koje je dobio u razdoblju između dvije sjednice.

(2) Povjerenik/ica je dužan primjedbe i prijedloge iz prethodnog stavka dostaviti tajniku/ici Vijeća najkasnije 8 dana prije sjednice na kojoj će se raspravljati o primjedbama i prijedlozima.

(3) Povjerenik/ica dva puta godišnje podnosi Vijeću pisano izviješće o svim pritužbama i prijedlozima gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a koje je zaprimio.

(4) Vijeće je dužno raspravljati o izvješću Povjerenika/ice iz prethodnog stavka na prvoj sljedećoj sjednici.  

(5) U slučaju da na temelju rasprave iz prethodnog stavka Vijeće utvrdi da je u bilo kojem dijelu programa ili drugih usluga HRT-a došlo do nepoštivanja programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom i Ugovorom iz članka 13. Zakona o HRT-u, pisano upozorava Upravu HRT-a i glavne urednike/ice HRT-a, a upozorenje dostavlja na znanje Nadzornom odboru HRT-a.

III. Naknada za rad Povjerenika/ice

Članak 10.


(1) Za svoj rad Povjerenik/ica ima pravo na naknadu.

(2) Naknada za rad Povjerenika/ice utvrđuje se u visini prosječne neto plaće radnika HRT-a isplaćene u prethodnoj godini.

(3) Naknadu za rad Povjereniku/ici isplaćuje HRT-a iz sredstava koja moraju biti planirana za tu namjenu.

(4) Naknada se isplaćuje najkasnije do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

IV. Razrješenje Povjerenika/ice

Članak 11.

(1) Povjerenika/icu razrješava Vijeće:
1. ako podnese zahtjev za razrješenje;
2. ako je imenovan za Povjerenika/icu na temelju davanja netočnih podataka i prešućivanja važnih okolnosti, suprotno članku 3. ovog Pravilnika;
3. ako tijekom trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 2. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika;
4. ako redovito ne izvršava obveze utvrđene ovim Pravilnikom,
5. ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonskim propisima i općim aktima HRT-a;
6. ako svojim ponašanjem ili nesavjesnim ili nepravilnim djelovanjem prouzroči HRT-u štetu ili naruši ugled HRT-a,
7. ako izvan propisanog načina rada utvrđenog ovim Pravilnikom, svojim zahtjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih programa.

(2) Prije donošenja odluke o razrješenju, Povjereniku/ici se mora omogućiti očitovanje o istaknutim razlozima za razrješenje.

(3) Postupak razrješenja pokreće Vijeće, Nadzorni odbor HRT-a ili Uprava HRT-a.

(4) Odluku o razrješenju Povjerenika/ice na temelju obrazloženog prijedloga tijela iz prethodnog stavka i nakon što je Povjereniku/ici dana mogućnost da se očituje o razlozima za razrješenje, na sjednici Vijeća, donosi Vijeće tajnim glasovanjem.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja. Ovaj Pravilnik objavljuje se na internetskim stranicama HRT-a.Predsjednica
Programskoga vijeća HRT-a:

Nada Zgrabljić Rotar