Javni natječaj za radno mjesto Tehničar asistent

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     

Zagreb, 8. siječnja 2020.

O b j a v l j u j e
NATJEČAJ
za radno mjesto
TEHNIČAR ASISTENT
PJ Tehnologija
- 14 izvršitelja na neodređeno vrijeme (mjesto rada Zagreb)
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada HRT centar Split)
                                
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS - odgovarajućeg tehničkog smjera (elektrotehnika, strojarstvo, informatika, telekomunikacije i multimedija)
 znanje jednog stranog jezika
 znanje rada na PC-u/ aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu
 fizička kondicija i spretnost
 sposobnost usvajanja novih znanja i iskustava
 vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 3 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja tehničke poslove u proizvodnji i održavanju u skladu s  pravilima struke, zakonskim odredbama i pravilnikom o zaštiti na radu
 asistira u obavljanju i obavlja poslove instaliranja, konfiguriranja i potrebnih ugađanja opreme
 asistira prilikom uspostavljanja tehničke infrastrukture, veza i komunikacija
 asistira u pružanju tehničke podrške i daje pomoć korisnicima
 radi na utovaru, istovaru, montaži i demontaži te prenosi tehničku opremu,
 asistira u obavljanju i obavlja poslove vezane uz opsluživanje i održavanje video / filmske / tonske / satelitske / informatičke / rasvjetne / telekomunikacijske opreme
 asistira i obavlja poslove pri realizaciji programskih zadataka u kojima se koristi video / filmska / tonska / satelitska / informatička / rasvjetna / telekomunikacijska oprema
 brine o stanju i čistoći uređaja i pribora kojima rukuje,
 vodi evidenciju grešaka i kvarova te obavještava nadređene
 prema nalogu nadređenoga vozi opremu i ekipu na obavljanje radnog zadatka
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenoga

Odgovornosti radnog mjesta:
 za kvalitetu obavljenog posla i za poštivanje dogovorenih planova rada, termina i rokova
 za pažljivo i stručno rukovanje opremom,
 za ispravnost i funkcioniranje tehničke opreme iz nadležnosti rada
 za pravovremeno i kvalitetno izvješćivanje o učinjenom
 za pravodobno izvješćivanje o kvarovima i problemima
 za provođenje mjera zaštite na radu

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), a ako je riječ o inozemnoj svjedodžbi, tada i presliku potvrde o priznanju školske kvalifikacije izdane od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Tehničar asistent...(navesti mjesto rada)“.