Javni natječaj za radno mjesto Lektor

Zagreb, 15. siječnja 2020.
Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali


O b j a v l j u j e
NATJEČAJ za radno mjesto LEKTOR
PJ Program, Odjel Lektori i fonetičari (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
- VSS – Filozofski fakultet (Kroatistika)
- 1 godina radnog iskustva
- znanje jednog svjetskog jezika
- znanje rada na PC-u / aplikacije za rad Word, Excel, INews

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
- preciznost i temeljitost u radu,
- analitičnost,
- opća naobrazba.

Probni rad: 5 mjeseci


Poslovi radnog mjesta:
- gramatički, pravopisno, leksički i stilski ispravlja i dotjeruje sve tekstove,
- daje jezične savjete novinarima i ostalim govornicima,
- lektorira sve tekstove iz TV studija i centara i telefonski daje jezične savjete, povremeno testira jezično znanje novinarima i dr.,
- sudjeluje na audicijama, snimanjima i specijalnim projektima,
- obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
- za stručnu i pravodobnu lekturu.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
- dokaz o radnom iskustvu
- svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
- dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)


Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Lektor“.