Javni natječaj za radno mjesto Vatrogasac

Hrvatska radiotelevizija

RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 15. travnja 2020.

O b j a v l j u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto

VATROGASAC
PJ Poslovanje, RJ Poslovna logistika
(12 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS, vatrogasni tehničar
 1 godina radnog iskustva
 znanje rada na PC-u

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 vozačka dozvola „B“ kategorije

Probni rad: 3 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 dežura kod vatrodojavne centrale ili preventivno obilazi štićene objekte i prostore u svrhu zaštite od požara osoba i imovine HRT-a, prema Planu zaštite od požara, Planu zaštite osoba i imovine i uputama o radu i postupanju dežurnih ili nalogu nadređenih,
 redovito kontrolira radnu ispravnost sustava za tehnički nadzor za zaštitu od požara,
 periodično provjerava funkcionalnu ispravnost alarmnih elemenata stabilnog sustava za dojavu i gašenje požara te ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata i armatura,
 procjenjuje požarne opasnosti i određuje mjere zaštite te dežura u požarno ugroženim prostorima pri izvođenju opasnih radova,
 dežura na mjestima okupljanja većeg broja ljudi u objektima ili prilikom snimanja emisija u studijima,
 provjerava pridržavanje zabrane pušenja i drugih mjera zaštite,
 gasi početne požare, vrši tehničke intervencije i obavještava nadređenog,
 vodi knjige evidencije dežurstva i upisnike o kontrolama sustava za dojavu i gašenje požara prema propisima i pravilima struke,
 u posebnim okolnostima ugroze sudjeluje u spašavanju osoba i imovine,
 sudjeluje u vježbama zaštite i spašavanja prema planu,
 vozi službeno vozilo prema potrebi posla,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za sigurnost osoba i imovine prema propisima iz područja zaštite od požara, Planu zaštite od požara te Planu zaštite osoba i imovine i uputama o radu i postupanju,
 za postupanje u skladu s Pravilnikom o kućnom redu i mjerama sigurnosti,
 za provjeru ispravnosti uređaja za koje je zadužen,
 za točnost i ažurnost evidencija koje vodi,
 za preventivne preglede objekata, uređaja i opreme za zaštitu od požara, gašenje početnih požara i tehničke intervencije.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), a ako je riječ o inozemnoj svjedodžbi, tada i presliku potvrde o priznanju školske kvalifikacije izdane od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj
 dokaz o radnom iskustvu
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Vatrogasac“.