Javni natječaj za radno mjesto Glavni tajnik HRT-a

Hrvatska radiotelevizija

RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 20. svibnja 2020.

O b j a v l j u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto

GLAVNI TAJNIK HRT-a
(1 izvršitelj na mandat od 5 godina)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 sveučilišni diplomski studij - pravni fakultet
 najmanje 8 godina radnog iskustva, od toga 4 godine na odgovornim poslovima (vođenje i organiziranje poslova) u području
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/ II. stupanj - osnove uredskog sustava, datoteke, složenije formatiranje, složenije aplikacije

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 znanje svih pravilnika i procedura iz nadležnosti
 komunikacijske vještine
 vještine upravljanja (menadžerske vještine)
 vještine pregovaranja
 vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku
 vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku
 vještine prezentacije
 vještina podučavanja i instruiranja
 organiziranje manje jedinice rada

Poslovi radnog mjesta:
 prati izvršavanje obveza i provođenja odluka tijela HRT-a,
 u suradnji s nadležnim organizacijskim jedinicama izrađuje potrebne odluke i akte u sklopu rada tijela HRT-a, vodi potrebnu korespondenciju u području, daje stručna mišljenja, vodi potrebne evidencije, koordinira poslove u području,
 koordinira rad tijela i pripremu sjednice tijela HRT-a,
 obavlja i druge srodne poslove prema nalogu Glavnog ravnatelja HRT-a ili druge ovlaštene osobe

Odgovornosti radnog mjesta:
 odgovornosti utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju,
 za postizanje ciljeva utvrđenih Katalogom organizacijskih jedinica za jedinicu kojom rukovodi,
 za pravodobno, stručno i profesionalno obavljanje poslova i izradu dokumentacije u području, u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima te u funkciji tajnika tijela HRT-a,
 za stručnu pripremu i organizaciju sjednica,
 za postizanje ciljeva utvrđenih ugovorom o radu.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava
 izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 24. st. 2. Statuta HRT-a

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Glavni tajnik HRT-a“.