Javni natječaj za radno mjesto Glazbeni suradnik, HRT Centar Rijeka

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 3. srpnja 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
GLAZBENI SURADNIK
PJ Program, HRT centar Rijeka
                                 (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS – Glazbena akademija
 1 godina radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 sposobnost rada u timu

Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 prikuplja podatke i predlaže uredniku odabir glazbe za emisije,
 pomaže i surađuje pri osmišljavanju emisija u svezi s glazbom,
 prikuplja podatke o emitiranim glazbenim djelima i upućuje podatke (izvještaj) ZAMP-u i drugim udrugama za zaštitu malih autorskih prava,
 vodi evidenciju,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog

Odgovornosti radnog mjesta:
• za pravodobno i uredno obavljanje poslova i točnost podataka

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Glazbeni suradnik, HRT centar Rijeka“.