Javni natječaj za radno mjesto Inženjer - 3 izvršitelja

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 26. kolovoza 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
INŽENJER
PJ Tehnologija
(3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS- elektrotehnika/ računarstvo
 1 godina radnog iskustva
 znanje engleskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad, Word, Excel, INews

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa,
 vozačka dozvola “B” kategorije.

Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
• sudjeluje u preuzimanju, ugradnji, testiranju i puštanju u rad televizijske opreme,
• kontrolira ispravnost tehničkih uređaja, obavlja mjerenja,
• prema potrebi popravlja i održava televizijsku opremu i izvještava o stanju opreme,
• obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
• za stručnu obradu i opsluživanje opreme i uređaja,
• za stručno i pažljivo rukovanje opremom.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju engleskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Inženjer“.