Javni natječaj za radno mjesto Rukovoditelj odjela računovodstvo

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 4. rujna 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
RUKOVODITELJ ODJELA RAČUNOVODSTVO
PJ Poslovanje, RJ Financije i računovodstvo
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VŠS /VSS- ekonomski smjer
 najmanje 5 godina radnog iskustva u području
 aktivno znanje svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u (II. stupanj - osnove uredskog sustava, datoteke, složenije formatiranje, složenije aplikacije)

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 znanje svih procesa i procedura iz nadležnosti jedinice; poznavanje pravilnika i procedura kontrolinga i upravljanja ljudskim resursima
 komunikacijske vještine
  vještine upravljanja (menadžerske vještine)
  vještine pregovaranja
  vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku
  vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku
  vještine prezentacije
 organiziranje rada složene organizacijske jedinice
 poželjno poznavanje načela neprofitnog računovodstva
 vozački ispit B kategorija.

Probni rad:  6 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja poslove rukovoditelja odjela utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju
 organizira poslove jedinice kojom rukovodi utvrđene Katalogom organizacijskih jedinica
 prati razvoj tehnologija i predlaže njihovo uvođenje u poslovne procese
 operativno obavlja i rješava sve složenije i druge poslove iz područja u skladu s propisima i općim aktima odnosno utvrđenim procedurama,
 obavlja i druge srodne poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, glavnog ravnatelja HRT-a ili druge ovlaštene osobe.

Odgovornosti radnog mjesta:
 odgovornosti utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju
  za postizanje ciljeva utvrđenih Katalogom organizacijskih jedinica za jedinicu kojom rukovodi
 za postizanje ciljeva utvrđenih ugovorom o radu.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Rukovoditelj odjela Računovodstvo“.