Javni natječaj za radno mjesto Solist glazbenik

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 9. rujna 2020.

O b j a v l j u j e      
NATJEČAJ
za radno mjesto
SOLIST (GLAZBENIK)
  PJ Produkcija, RJ Glazba
    (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
                 I. rog u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj
                 I. fagot u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj
                 I.- III. trombon u Simfonijskom orkestru – 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS - Glazbena akademija, određeni smjer;
 2 godine radnog iskustva  u simfonijskom, komornom i solističkom muziciranju uz završenu Glazbenu akademiju, određeni smjer;
 znanje jednog svjetskog jezika

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 istaknuti solist,
 sviranje na specifičnim srodnim instrumentima.
Probni rad: 5 mjeseci
                   audicija pred Umjetničkim vijećem
Poslovi radnog mjesta:
 kao glazbenik najviše kategorije izvodi orkestralne (zborske) i solističke dionice osobite složenosti najvišeg stupnja u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru,
 vodi dionicu, a u sklopu općenito prihvaćenih zadataka obavlja i druge poslove po nalogu dirigenta ili asistenta dirigenta,
 obavlja individualne pripreme, sudjeluje u probama,
 svira na specifičnim srodnim instrumentima (osim za zbor)
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
 za točan dolazak na probe i nastupe,
 za pripremljenost za izvedbu,
 za izvedbu u skladu sa zadanom partiturom.


Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis ( na hrvatskom ili engleskom jeziku)
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 
Ukoliko je dokumentacija kojom se dokazuje radno iskustvo u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Audicija za zasnivanje radnog odnosa, temeljem ovog javnog natječaja, za kandidate koji ispune uvjete iz natječaja, će se održati kako slijedi:
- audicija će se održati dana 21. i 23. listopada 2020. ; za program audicije i notne materijale obratite se na e-mail: glazba.hrt@hrt.hr
Kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja biti će informirani o mjestu i načinu održavanja audicije sukladno Pravilniku o audicijama.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb,  s naznakom "Za natječaj  Solist (glazbenik)...(navesti podkategoriju)“.