Javni natječaj za radno mjesto Organizator produkcije

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 9. rujna 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
ORGANIZATOR PRODUKCIJE
PJ Produkcija, RJ Glazba
                                      ( 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme  )


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS/VŠS – ekonomski ili drugi smjer
 4 godine radnog iskustva na poslovima organizatora
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad Word, Excel, INews

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 organizacijske sposobnosti,
 poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa,
 vozačka dozvola “B” kategorije.
Probni rad: 4 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 organizira proizvodnju projekta – emisija (priprema, snimanje, završna obrada sve do emitiranja, odnosno arhiviranja) u skladu s organizacijom rada i financijskim planom,
 sudjeluje u utvrđivanju uvjeta i dogovaranju angažmana,
 izrađuje troškovnik u skladu s planom,
 sudjeluje u izradi operativnog financijskog plana i dnevnih dispozicija rada,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za organizaciju emisija u skladu s planom, za izradu troškovnika u sklopu odobrenih sredstava i plana.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome), a ako je riječ o inozemnoj svjedodžbi/diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju školske kvalifikacije izdane od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
 Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Organizator produkcije“.