Javni natječaj za radno mjesto Glazbeni urednik

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                               
RJ Ljudski potencijali
      
Zagreb, 18. rujna 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
GLAZBENI UREDNIK
PJ Program, RJ Programi HRA
 (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS – glazbena akademija
 1 godina radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 organizacijske sposobnosti
 opća naobrazba
 sposobnost koncipiranja i pisanja prilagođenog radijskom mediju
 vozačka dozvola “B” kategorije

Poslovi radnog mjesta:
 kreira glazbeno-mozaičke emisije uživo i iz kartica,
 snima, prati snimanje i obrađuje koncerte za emitiranje i arhiviranje,
 obavlja producentski rad na snimanjima emisija istraživačkog karaktera,
 piše i obrađuje priloge za emisije glazbenog i informativnog programa (kritike, komentari, osvrti, recenzije i dr.),
 odabire, nabavlja, obrađuje, vrši reviziju glazbe,
 po potrebi i vodi emisije,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Probni rad: 5 mjeseci

Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno, točno i stručno obavljanje radnih zadaća
 za provedbu programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Vlade RH i HRT-a
Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Glazbeni urednik, RJ Programi HRA“.