Javni natječaj za radno mjesto Novinar suradnik

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
    
    
Zagreb, 25. rujna 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
NOVINAR SURADNIK
PJ Program
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci (mjesto rada HRT centar Knin i Šibenik)
- 2 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana (mjesto rada HRT centar Osijek)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS
 1 godina radnog iskustva
 znanje jednog stranog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 komunikativnost
 preciznost i temeljitost u radu
 poznavanje i korištenje jezičnih normi u govoru i pismu
 vozačka dozvola B kategorije
Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 prikuplja podatke, obrađuje informacije, odnosno vijesti iz pojedinih područja za potrebe programa prema rasporedu urednika
 surađuje u pripremi pojedinih tema, gradi kredibilitet
 po potrebi se uživo javlja u program
 snima izjave, ankete i slično
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog
Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno obavljanje poslova; za točne objektivne i cjelovite informacije; za poštivanje pravila novinarske etike; za poštivanje zakonskih propisa

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatskedokaz o radnom iskustvu
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Novinar suradnik...(navesti mjesto rada).