Javni natječaj za radno mjesto Suradnik u produkciji

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
    
      
Zagreb, 9. listopada  2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
SURADNIK U PRODUKCIJI
PJ Program, RJ Odabir i nabava programskog sadržaja
( 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana)


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS/VŠS – društveni smjer ili drugi odgovarajući smjer
 1 godina radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 poznavanje i korištenje jezičnih standarda,
 poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog programa
 vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 surađuje u pripremi emisija i priloga i organizaciji produkcije programa, poglavito za realizaciju emisija “u živo”,
 prikuplja podatke, ažurira baze podataka, vodi potrebnu evidenciju,
 sudjeluje u usklađivanju elemenata za potrebe angažmana u programu radija i televizije,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova; za točnost podataka.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome), a ako je riječ o inozemnoj školskoj kvalifikaciji, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne školske kvalifikacije izdane od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Suradnik u produkciji“.