Javni natječaj za radno mjesto Mikser

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                  
RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 21. listopada 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
MIKSER
 PJ Tehnologija, RJ Televizijsko snimanje
 - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
                       - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS
 6 mjeseci radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/ aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu
 dobar vid
 raspoznavanje boja
 vozačka dozvola “B” kategorije.

Probni rad: 3 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 rukuje video-miješalom na standardnim snimanjima i prijenosima svih tipova emisija,
 u suradnji s redateljem i cjelokupnom programsko-tehničkom ekipom sudjeluje u pripremi i realizaciji programskih zadaća,
 brine o čistoći i ispravnosti opreme,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
 za “miks” sukladno uputama redatelja ili realizatora,
 za stručno i pažljivo rukovanje opremom.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedoždbe)
 dokaz o radnom iskustvu
 potvrdu ili svjedodžbu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Mikser“.