Javni natječaj za radno mjesto Referent osiguranja imovine i osoba

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                  
RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 20. studenoga 2020.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
REFERENT OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA
PJ Poslovanje, RJ Poslovna logistika
 (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS
 1 godina radnog iskustva
 poznavanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/ aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 ažurnost
 preciznost i temeljitost u radu.

Probni rad: 4 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
- obavlja administrativne poslove u sklopu provođenja osiguranja osoba i imovine u HRT-u,
- kontaktira osiguravajuća društva, prikuplja podatke, surađuje sa svim jedinicama unutar HRT-a, poglavito Zaštitom na radu u slučaju povreda i realizacije kolektivnog osiguranja i osiguranja od odgovornosti,
- izrađuje potrebne obračune i vodi evidencije,
- obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
- za pravodobno, uredno i stručno obavljanje radnih zadaća.
Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), a ako je riječ o inozemnoj svjedodžbi, tada i presliku potvrde o priznanju školske kvalifikacije izdane od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Referent osiguranja imovine i osoba“.