Javni natječaj za radno mjesto Inženjer Tehnolog

Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
 RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 20. studenoga  2020.

O b j a v l j u j e
NATJEČAJ
za radno mjesto
INŽENJER - TEHNOLOG
PJ Poslovanje, RJ Poslovna logistika
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS - građevina
 12 godina radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 izvrsno poznavanje rada na računalu/rad sa MS Office alatima/ poznavanje informatičkih tehnologija

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 visoko poznavanje tehnologije u djelokrugu rada,
 vozačka dozvola “B” kategorije

Probni rad: 6 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 projektira i vodi ugradnju, testiranje i puštanje u rad televizijske i radijske opreme,
  organizira i sudjeluje u realizaciji najsloženijih tehničkih projekata iz područja međunarodnih poslova (EBU, proizvodno-prijenosna tehnologija i dr.),
  sudjeluje u realizaciji najsloženijih projektnih zadaća iz područja rada tehnike,
  nadzire korištenje i održavanje tehničkih uređaja i opreme,
  izrađuje natječajnu dokumentaciju za nabavku proizvoda i usluga u području rada,
  koordinira suradnju s dobavljačima opreme, osobito u segmentu servisiranja i održavanja
  predlaže tehnološka unapređenja te strateška rješenja za organizacijske i tehničke problem,
  kontinuirano prati, nadzire i ocjenjuje tehničku kvalitetu programa,
  prema potrebi obavlja sve poslove kontakt-inženjera (HRT/EBU) opisane za radno mjesto kontakt-inženjera (HRT/EBU),
  nadzire korištenje i održavanje građevina, opreme i uređaja u području rada,
  sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije za nabavu proizvoda i usluga iz područja rada,
  prati razvoj tehnologija iz područja rada i predlaže unapređenja i primjenu novih tehnoloških rješenja te educira i mentorira mlade kadrove,
  za komunikaciju s EBU u svezi s TV proizvodno-prijenosne tehnologije, za operativne tehničke kontakte u prijmu i razmjeni programa s EBU, za kvalitetu signala iz i u HRT-u, za provođenje tehnoloških planova EBU-a u HRT-u kao redovnoj članici; za provođenje međunarodne regulative u području TV komunikacija,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za organizaciju, pravodobno i stručno obavljanje poslova iz područja rada kao i za uspješno vođenje projekata i timova,
 za poštivanje zakonskih odredbi i normi u okviru svog djelokruga rada,
 za provođenje mjera zaštite na radu,
 za ispravnost tehničke opreme, za stručno i pažljivo rukovanje opremom.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Inženjer - tehnolog“.