Javni natjeaj za radno mjesto Novinar izvjestitelj (mjesto rada Korčula)

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 22. siječnja 2021.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
NOVINAR IZVJESTITELJ
PJ Program
    -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada Korčula)


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS
 3 godine radnog iskustva na novinarsko-suradničkim poslovima
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikacije za rad Word, Excel, INews
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 komunikativnost,
 dobro poznavanje zakonitosti televizijskog novinarstva,
 opća naobrazba
 sposobnost javljanja “uživo”
 vozačka dozvola “B” kategorije
Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 prikuplja podatke i izvještava o događajima iz pojedinih područja za potrebe programa, prema rasporedu urednika,
 sudjeluje u pripremi tema, obrađuje teme iz pojedinih područja za potrebe programa, prema rasporedu urednika,
 prema potrebi vodi pojedine emisije ili priloge,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
 za objektivne, točne i cjelovite informacije, za poštivanje Ustavom ili zakonom zaštićenog prava osobe, za poštivanje pravila novinarske etike.


Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)
 presliku vozačke dozvole
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30),  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Novinar izvjestitelj, mjesto rada Korčula“.