Glavni ravnatelj i Ravnateljstvo HRT-a

Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

Hrvatskom radiotelevizijom upravlja Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Statutom Hrvatske radiotelevizije. Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji imenuje Hrvatski sabor na mandat od pet godina. Postupak imenovanja i razrješenja Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije utvrđen je Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji.
Glavni ravnatelj  zastupa i predstavlja Hrvatsku radioteleviziju i odgovoran je za zakonitost njezina poslovanja, za uspješno ostvarivanje njezine djelatnosti, za financijsko poslovanje i ostvarivanje programskih načela utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Glavni ravnatelj  odgovoran je za to da se rad i poslovanje ostvaruju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, Statutu Hrvatske radiotelevizije, drugim propisima i Ugovorom s Vladom Republike Hrvatske.
Položaj Glavnoga ravnatelja i glavnih urednika na Hrvatskoj radioteleviziji  nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijelima političkih stranaka.
Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije:
– upravlja Hrvatskom radiotelevizijom te vodi njezino poslovanje
– odlučuje o raspolaganju imovinom Hrvatske radiotelevizije sukladno Statutu Hrvatske radiotelevizije
– predlaže Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije Statut Hrvatske radiotelevizije, koji potvrđuje Hrvatski sabor
– donosi opće akte Hrvatske radiotelevizije, osim onih koje donosi Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije i Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
– predlaže Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije program rada Hrvatske radiotelevizije
– utvrđuje, nakon provedene javne rasprave i pribavljenih mišljenja Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije i Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije, prijedlog Ugovora iz članka 13. Zakona o Hrvatskoj radiotelevizije, koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske
– predlaže financijski plan Hrvatske radiotelevizije te njegove promjene
– predlaže završni račun Hrvatske radiotelevizije
– odgovoran je za izradu akata i materijala potrebnih za rad Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije i Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije
– na temelju provedenoga javnog natječaja uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara i drugih zaposlenika iz članka 20. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji imenuje i razrješava glavne urednike na Hrvatskoj radioteleviziji
– na temelju provedenoga javnog natječaja, a na prijedlog glavnoga urednika na Hrvatskoj radioteleviziji, imenuje i razrješava urednike pojedinih programa sukladno Statutu Hrvatske radiotelevizije
– najmanje jednom godišnje ili na zahtjev podnosi izvješće i Nadzornomu odboru Hrvatske radiotelevizije i Programskomu vijeću Hrvatske radiotelevizije
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Hrvatske radiotelevizije.
 Ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili u drugoj prilici ustanovi da u Hrvatskoj radioteleviziji postoji gubitak, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije mora odmah, a najkasnije u roku od osam dana, o tome izvijestiti Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije i osnivača.
Kazimir Bačić (e-adresa: glavni.ravnatelj@hrt.hr) je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije od 17. veljače 2017. godine.

Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije

Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije čine Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije i ravnatelji ustrojbenih jedinica Hrvatske radiotelevizije – ravnatelj Poslovne jedinice Program, ravnatelj Poslovne jedinice  Produkcija, ravnatelj Poslovne jedinice Tehnologija i ravnatelj Poslovne jedinice Poslovanje. Radom Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije rukovodi Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije.

Članovi Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije su:

Kazimir Bačić,  glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
Renato Kunić, ravnatelj Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije
Damir Novinić , ravnatelj Poslovne jedinice Produkcija Hrvatske radiotelevizije
Zvonimir Jukica ravnatelj Poslovne jedinice Tehnologija Hrvatske radiotelevizije
Mislav Stipić, ravnatelj Poslovne jedinice Poslovanje Hrvatske radiotelevizije.

Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije:

– prema nalogu Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije, a u skladu s odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, ispravlja nepravilnosti iz djelokruga svakoga člana Ravnateljstva
– prema upozorenju Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije, a u skladu s odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, ispravlja nepravilnosti u provedbi programskih načela i ugovornih obveza iz djelokruga svakoga člana Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije
– donosi poslovnik o svojemu radu
–  obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Statutom Hrvatske radiotelevizije te odlukama Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.

Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije donosi:


1. Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta
2. Pravilnik o financijskome poslovanju, uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije
3. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara
4. Opći akt o naknadama za rad vanjskih suradnika (cjenik usluga) i druge potrebne akte o naknadama (cjenike), uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije.